top of page

06 / 27

線上放映

〈線索一:動亂之時〉 10:30-11:50

                                      /13:20-14:30
〈線索二:劇影情真〉 18:25-19:35
〈線索三:母身之生〉 14:40-17:00
〈線索四:迷途回返〉 17:05-18:10

0627節目流程 (1).png
06 / 27: Welcome
連結1縮圖.jpg

線上放映

連結2縮圖.jpg

​線上創作者對談
點選連結或在Google meet頁面輸入會議代碼jxd-srjd-jpy

06 / 27: 團隊成員
bottom of page