top of page

06 / 26

線上放映

〈線索一:動亂之時〉首映 10:30-11:55
〈線索二:劇影情真〉首映 13:00-14:55
〈線索三:母身之生〉首映 15:10-17:25
〈線索四:迷途回返〉首映 19:00-20:50

0626節目流程.png
06 / 26: Welcome
連結1縮圖.jpg

線上放映

連結2縮圖.jpg

​線上創作者對談
點選連結或在Google meet頁面輸入會議代碼jxd-srjd-jpy

06 / 26: 團隊成員
bottom of page